• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Грађевински послови
Уверење о старости објекта Штампа
30. март 2011.

Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Потребна документација:
- Образац захтева
- Оригинал Копије плана парцеле са уцртаним објектом, не старија од 6 месеци
- Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту (оригинал Власнички лист парцеле не старији од 6 месеци и друге потребне доказе у складу са чл. 135. Закона)
- Геодетски снимак са скицом парцеле, објектима и површином објеката, оверен од лиценцираног лица геодетске струке
- Доказ о уплати административних такси

Општинска административна такса
(за подношење Захтева)
износ: 290 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац 

Републичка административна такса
(за издавање Уверења)
износ: 290 динара
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: Република Србија

НАПОМЕНА:
Други докази по потреби (мишљење судских вештака из области грађевине и сл)

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде PDF

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693, 8241-674, 8241-680, 8241-676

Рад са странкама: 07.30-15.30