• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Одобрење за склапање брака преко пуномоћникa Штампа
19. април 2011.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев за Одобрење за склапање брака преко пуномоћника
- Извод из матичних књига рођених за будуће супружнике
- Уверења о држављанству за будуће супружнике
- Копије личних карата за будуће супружнике
- Доказ о разлогу спречености личног присуства супружника
- Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену
- Копија личне карте за пуномоћника
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:
Услужни центар

Републичка административна такса:
износ: 700 динара
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-693

Радно време са странкама: 07.30-15.30