• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Урбанистички послови
Услови за исправку граница парцела Штампа
20. април 2011.

Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Потребна документација:
- Образац захтева
- Оригинал Копије плана - не старија од 6 месеци
- Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту (оригинал Власнички лист парцеле не старији од 6 месеци и друге потребне доказе у складу са чл. 135. Закона)
- Пројекат препарцелације, односно парцелације са пројектом геодетског обележавања израђен од овлашћеног привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника који су уписани у одређени регистар
- Доказ о уплати адинистративних такси

Републичка административна такса
- износ 290 дин
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: Република Србија

Општинска админстративна такса
- износ: 3.477,00 дин
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број 82-070
сврха уплате: Локална административна такса
прималац: Општина Младеновац

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде PDF

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693, 8241-675 и 8241-676

Рад са странкама: 07.30-15.30